Historie

Naše stavení má za sebou více než 150 let dlouhou historii !

Příběh

Na sklonku jara 2007 nás náhoda zavedla do téměř zapomenutého kraje, kde jsme si mezi bohatým porostem černého bezu proklestili cestu do domu, který nás i přes značně pokročilé stadium rozkladu zaujal. Již při prvním pohledu bylo patrné, že před mnoha lety to byl nejkrásnější dům široko daleko.

Po více než 15 letech od ukončení zemědělského provozu byla budova i s celým dvorem značně zanedbána, skoro by se zdálo, že směřuje k nezvratnému zániku jehož předzvěstí byla zřícená střecha na stodole a rozsáhlé poškození střechy domu.

Stačila chvilka a před sebou jsme viděli jaké možnosti využití by se zde dali nalézt a to už byl jen krok k tomu, abychom představy začali proměňovat ve skutečnost. V červnu 2007 se majitelem bývalého zemědělského dvora stala Lenka Nyklová a od té doby se datuje nová etapa historie domu Loubí 1.

Konec roku 2007

Druhou polovinu roku 2007 jsme věnovali přípravě rekonstrukce.

Dům i stodolu bylo potřeba vysekat z mnohaletých náletů zejména bezových keřů a zlikvidovat pozůstatky socialistického zemědělství. Po tolika letech byly stáje stále plné sena a v celém domě byly zavěšeny elektrické kvočny.

Zároveň začala vznikat první projektová dokumentace, ve které se všechny představy začaly objevovat na papíře, kde postupně vznikaly jednotlivé pokoje, zabydlelo se podkroví a stáje se proměnily v restauaraci.

První správní rozhodnutí, které posvětilo zahájení rekonstrukce, nám bylo vydáno koncem roku a umožnilo zahájit udržovací práce na budově, které okamžitě začaly celkovou rekonstrukcí střechy.

Rok 2008

Tento rok jsme zasvětili rekonstrukci střechy. Nejprve byla zahájena oprava poškozených prvků původního krovu, který je postaven jako ležatá stolice bez jakýchkoliv podpor napříč celou šířkou domu, což do budoucna umožnilo úplně volné využití obrovského podkrovního prostoru. V zájmu využití podkroví potom byla střešní rovina doplněna celkem 26 střešními okny, která byla vytvořena v původním duchu jako volská oka. Koncem roku potom celou střechu pokryla nová bobrovková krytina.

V souběhu s prací na střeše se pokračovalo i v obou zděných podlažích zejména bouracími pracemi, během kterých bylo z domu vybouráno mnoho tun betonu, dřeva, cihelné a omítkové suti a zeminy. Aby původní dojem ruiny byl již téměř zapomenut, byla většina otvorů osazena novými okny v původním členění zdobená řezbou.

Během roku jsme pokročili i při práci na projektové dokumentaci, která byla korunována vydáním územního rozhodnutí, kterým byla potvrzena i úprava okolí domu včetně přístavby venkovní verandy se vstupním schodištěm do penzionu a parkovištěm pro hosty. Těsně před závěrem roku, po vydání vodoprávního rozhodnutí, byla ještě podána žádost o stavební povolení.

Rok 2009

Po vydání stavebního povolení se již začaly zhmotňovat představy promítnuté do výkresů. Vnitřní prostor rozčlenily příčky a jako náznaky budoucího využití se objevily hrubé rozvody instalací. Již je patrné, kde budou světla, vypínače nebo zařizovací předměty v koupelnách. Postupem času se ale instalace začaly skrývat do omítek a odvětraných podlah, které zajišťují odvod vlhkosti jinak neizolovaného domu. Snad nejvýznamější změna proměnila velký prostor podkroví do dvou podlaží vybudováním fošnových podlah na vazných trámech a kleštinách původního krovu. Většina těchto prací však probíhala jen v cca jedné třetině domu, kde bude byt pro majitelku, v části určené pro penzion se prováděly většinou jen sanační práce.

Druhá polovina roku znamenala významný posun i v okolí domu. Na severní straně byl odtěžen prostor budoucího parkoviště, kde byl dům o více než jeden metr nad podlahou zasypán a vlhkost se tak do domu dostávala velmi vysoko po celé délce severní zdi. Výškový rozdíl, který po odtěžení vznikl k sousednímu pozemku byl překonán opěrnou zdí z pískovcových štuků provedenou s důrazem na přiblížení se k vzhledu původního perfektně kamenicky zpracovaného zdiva stodoly nebo domu. Celý prostor byl odkanalizován a po zpevnění štěrkovou vrstvou již dává tušit budoucí parkoviště.

Rok 2010

Proti původním plánům představoval počátek roku 2010 mírné zpomalení postupu prací, i když došlo k znatelnému posunu zejména v bytové jednotce, kde rozčlenění podkroví sádrokartonovými příčkami představuje změnu ve vnímání obrovského prostoru střechy, která je v každé místnosti příjemně prosvětlená volskými oky. Rovněž provedení vnitřních omítek mělo za následek proměnu hrubé stavby již blízko směrem ke konečné podobě. Omítky klenbových stropů podpíraných klenbovými pásy výkreslují nádheru této historické technologie, omítka povalových stropů na rákos dává připomenout zručnost starých řemeslníků. Obdiv k jejich práci jsme si připoměli i při zahájení opravy štítové fasády. Bohužel rozhodnutí o schválení dotace z Ministerstva kultury přišlo až v září a tak se zahájené práce na opravě nejhezčí části fasády nepodařilo dokončit. Po postavení lešení proběhl také restaurátorský průzkum domovního štítu, který k našemu zklamání ale nepřinesl nové poznatky o původním textu, jehož fragmenty již nejsou z větší části čitelné a tak zřejmá zůstává pouze připomínka jména původního vlastníka domu, kterým byl loubský rychtář Wenzel Grundmann.

Pro penzion znamenal tento rok velký přelom. Koncem ledna byla odevzdána dlouho připravovaná žádost o dotaci z evropských fondů ROP NUTS II. V očekávání rozhodnutí musely být přerušeny stavební práce, které byly zahájeny až po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby, kterým se stala společnost Opravy památek – Kabáč s.r.o. Přesto, že na rozhodnutí o dotaci jsme čekali téměř až do konce roku, byly práce v létě opět zahájeny. Byla zateplena střecha a položeny fošnové podlahy ve zbývající části podkroví. Ve zděné části domu byla provedena statická sanace zdiva a kleneb a poté zahájeny elektroinstalace v prostoru budoucí restaurace. V okolí domu byla již téměř dokončena opěrná pískovcová zeď a vybudována přípojka NN a vody včetně vodoměrné šachty.

Rok 2011

Zahájení roku je přelomové, podpis smlouvy o dotaci z evropských fondů dne 10.1.2011 je podstatným okamžikem pro pokračování prací zejména v penzionové části, kde se díky zajištěnému financování rozbíhají práce na všech frontách.

Přízemí objektu bylo uzavřeno okny a byly zahájeny práce na omítkách klenutých prostor restaurace a na podlahovém vytápění. Na západní straně objektu byly zahájeny práce na přístavbě, přes kterou budou návštěvníci vstupovat do restaurace a později i do ubytovacích podlaží. Západní fasáda je první, která se dočkala opravy a konečného barevného řešení. V průběhu roku byly dokončeny práce na vnitřním dispozičním řešení vybudováním příček, které rozčleňují jednotlivé pokoje, poté byly zahájeny rozvody zdravotní techniky, elektroinstalace a vzduchotechniky. Ve vybudované přístavbě potom do konce roku vznikne strojovna tepelných čerpadel, která budou mít na starost udržování tepelné pohody v penzionové části během celého roku díky možnosti využití i pro klimatizaci pokojů v podkroví během letního provozu.

Původně zamýšlené otevření restaurace jsme museli odložit na další rok, protože díky změně vodoprávních předpisů se nám naskytla možnost vyhnout se pravidelnému vyvážení kanalizační jímky. Znamenalo to ale absolvování nového vodoprávního řízení, které bylo úspěšně uzavřeno až v létě a teprve poté následovalo dokončení čistírny odpadních vod. Významným krokem ke zprovoznění první části objektu je i dokončení parkoviště na severní straně objektu, jehož pojízdná plocha je položena z divoké čedičové dlažby.

Souběžně s pracemi na penzionové části probíhají i práce na části bytové jednotky, která je již před dokončením. Zbývá dokončit obkladačské a topenářské práce, provést kompletaci instalací a stěhování může začít. Všichni věříme, že se nám to povede do konce roku, který se ale kvapem blíží.

Z hlediska návštěvníků obce je ale nejvýznamnější plánované dokončení nejhezčí části fasády, kterou je uliční štít. Zednické a restaurátorské práce budou brzy dokončeny a poté proveden nátěr, který v původních barvách dá vyniknout překrásně zdobenému průčelí.

Další měsíce budeme věnovat naplnění záměru postupného zprovozňování objektu a na těchto stránkách Vás budeme informovat, jak se nám náš záměr daří.

Rok 2012

Stavební práce se v průběhu roku soustřeďují na tři základní úkoly – stavebně dokončit restauraci a pokoje ve druhém podlaží objektu, zastřešit stodolu a provést co největší plochu fasády objektu.

V průběhu roku se daří tyto úkoly postupně naplňovat tak, že na jeho konci je stavebně dokončena celá zděná část budovy vyjma bezbariérového pokoje, fasáda je zednicky téměř dokončena až na část nátěrů a na stodole zbývá provést pouze volská oka, kromě střechy byla provedena i cihelná dlažba a přistavěn venkovní krb a odpočinková plocha, která navazuje na téměř dokončené terénní úpravy kde již byl založen trávník.

Mimo tyto práce pokračují i sádrokartonářské práce v podkroví, kde již je patrné budoucí členění mezonetových pokojů.

Rok 2013

Práce se v posledním roce rekonstrukce soustředí na dokončení podkrovních pokojů a vybavení celého objektu. Práce komplikuje velké vlhko v budově, do které léta zatékalo a tak se práce zpožďují oproti původnímu plánu. Dokončení musí být posunuto až na závěr roku, aby se zbytečně nepřekračovaly technologické podmínky prací.

Vlhko se projevuje i na nábytku z masivního dřeva, kterým je objekt postupně vybavován.

Mimo objektu je rovněž vybaven i venkovní prostor kolem domu, který bude zejména sloužit dětem návštěvníků – nabízí se prolézačky, domeček, houpačky i pískoviště. Děláme vše pro to, aby se hostům v našem penzionu líbilo.

Včas Vás budeme informovat o zahájení provozu, ke kterému nám nyní chybí již jen úspěšně zvládnutá kolaudace.

Držte nám palce, aby se nám podařilo zachránit jednu z nádherných stavebních památek, která za to určitě stojí.

Prohlédněte si obsáhlou fotodokumentaci rekonstrukce: 2007-2011 | 2012-2013


+420 731 506 286

recepce@ penzionurychtarky.cz

Chcete přijet?